Shkolla fillore "NAIM FRASHERI" - Tetove

e mërkurë, mars 15, 2006

Sh.f."Naim Frashëri"-Tetovë

Sh.f."Naim Frashëri"-Tetovë

Intervistë me drejtorin e sh.f."Naim Frashëri"-Tetovë


1.A jeni te informuar se ne shkollen ton arsimtaret dhe nxenesit kan organizuar nje project?
1.Po jam i informuar.
2.A mendoni se arsimtarët dhe nxenesit e japin kontributin e tyre maksimal per organizimin e ketij projekti?
2.Kam mar pjes ne oret qe i keni mbajtur dhe ne ato ore kam qen i befasuar per te mir nga nxenesit po edhe nga arsimtaret.
3.A mendon se kemi kushte te mjaftueshme për organizimin e ketij projekti?
3.Kushte nuk ka mungon lokali por vullneti per pun nuk mungon as te arsimtaret as te nxenesit.
4.A keni mar pjes ndonjeher ne ndonje projekt ?
4.Po kam mar edhe kur kam qen si arsimtar edhe tash si drejtor.
5.Tema e projektit eshte: bashkpunim multietnik per muzik,tradit kultur letersi.a mendoni se kemi zgjedhur nje tem te rendesishme?
5.Ka shum tema te mira po per momentin eshte tem e qelluar.
6.A ka pasur me par ne shkollen tone ndonje organizim te ketill te ndonje projekti?
6.Po ka pasur projekte te ketilla ,por me percakyim tjeter.
7.A mendoni se do te kemi sukses me punen qe e bejm ?
7.Jo qe mendoj,por jam i binur se do te korim suksese.
8.Mendimi juaj per kete projekt?
8.Projekti duhet te vazhdoj me punë, dh me vullnet te madh per te punuar si nga arsimtaret per ti mesuar po edhe nga nxenesit per tu iteresuar dhe me vemendie te degjojn ate qe ua mesojn .

"Tabela e rezultateve të pyetësores për nxënës në artin figurativ "

A keni dëshishironi të vizatoni?
-PO: .9 nxënës.
JO: 2------
Në cilën temë dëshiron të vizatosh?
-Natyrë: 5 nx.
Tjera tema: 6
Kam dëshire t'i ekspozoj punimet e mia?
-PO: 9 nx.
JO: 2 nx.
Kush ju motivoi të vizatoni?
-Arsimtari: 4.
Artistët: 1,nx
Yjerë: 6.nx
Adotë dëshironironi të keni ekspozita dhe kolomi të përbashktame nacionalitetet tjera?
-PO: 10.nx.
Jo: 1nx
"Tabelë erezultateve të pyetësores për nxënës kulturn muzikore"

Cilin lloj të muzikës e preferoni?
-Rok:5. Nx.
Argët:4 nx.
Popull: 2.nx
Kush është këngëtari Ijuaj I preferuar?
-Të huaj:3.nx.
Të vendit:8.nx
A luani në ndonjë instrment muzi.?
-Piano:3 nx
Violin:1.nx
Nuk luajn:7
Kor: 1.nx
A dëshironi që gjat pushimeve të kumboj muzika?
-PO: 11.nx.
JO: -
A dotë kishi dëshiruar party(ahengje)të përbashkta me nacionlitete tjera?
-PO: 10.nx
JO: 1.nx.
A keni patur ahengje të përbashkta me nacionalitete të tjera?
-PO: 4.nx.
JO. 7.nx

Anketa
Tabelë e rezultateve të anketës për nxënës në sport

Sporti I juaj i preferuar?
-Volejbolli: 4
Basketboll:4
Futballi: 3
A i kushtohet e mjaftueshme sportit në shkoll. ton?
-PO: 5.nx.
Pjesë: 3.nx
JO: 3.nx
Cilat sporte aplikohen në shkollën e juaj?
-Atletika
Fudbolli
Basketbolli
Hendbolli
Volejbolli
A mereni me ndonji sport?
-PO: 5.nx
JO: 6.nx
A mendoni I afron të rinjët në mes nacionaliteteve të ndrish?
-PO: 10.nx
JO :1.nx
A dotë dëshironit të banit gara mes shkollave tjera?
-PO: 10.nx
JO: 1

"Anketë për Prindërit mbi fazën e hulumtimit në projektin
Rrjeti shkollor për zhvillim të Momunikimit Multietnik"


Ajeni në dijeni për realizimin e projektit për zhvillim multikulturor?
-po-92.2%
jo-5.8%
Pjesërisht--
Fëmija I juaj mer pjesë në projekte të kësaj natyre?
-po-41.1%
jo--
Pjesërisht-58.89%
Sipas mendimit tuaj a ësht pozitive anbgazhimi I fëmijëve në projekte të ngjashme?
-po-57%
jo--
Pjesërisht-43%
A do të kishit pranuar që të bashkpunoni me nxënëësit në projekte të kësaj natyre?
-po-23.5%
jo-58.8%
Pjesërisht-17.6%
Përvec përkrahjes morale,sipas nevojës a dota kishit ndimuaredhe në forma tjera si psh.finansiare?
-po-11.7%
jo-58.8%
Pjesërisht-29.4%

e mërkurë, mars 01, 2006

Anketë për prindërit mbi fazën e hulumtimit
Anketë për Prindërit mbi fazën e hulumtimit në projektin
Rrjeti shkollor për zhvillim të Momunikimit Multietnik


Pyetje

po
jo
Pjesërisht
1.
Ajeni në dijeni për realizimin e projektit për zhvillim multikulturor?

92,2 %

5,8 %

-
2.
Fëmija I juaj mer pjesë në projekte të kësaj natyre?

41.1 %

-

58.89%
3.
Sipas mendimit tuaj a ësht pozitive anbgazhimi I fëmijëve në projekte të ngjashme?

57 %

-

43%
4.
A dutë kishit pranuar që të bashkpunoni me nxënëësit në projekte të kësaj natyre?

23.5%

58.8%

17.6%
5.
Përvec përkrahjes morale,sipas nevojës a dota kishit ndimuaredhe në forma tjera si psh.finansiare?

11.7%

58.8%

29.4%
Gjiths.

46%
24%
30%

Anketë për nxënësit mbi fazën e hulumtimitAnketë për nxënësit e sh. F. “Naim Frashëri” per fazën e Hulumtimit në projektin
Rrjeti Shkollor për Zhvillim MultiekulturorPërgjigje
Nmr.
Pyetje
po
jo
Pjesërisht.
1.
Sa jeni të informuar se në shkollën tonë është në rjede sipër projekti Rrjeti shkollor për Zhvillim Multikulturor?
60%
25%
-
2.
A mendoni se nxënësit e shkollës sonë kan -aftësitëkicen në projekte të kësaj natyre?

100%
-
-
3.
A mendoni se shkollës sonë I nevoitet një projekt I komunikimit multikulturorë?
100%
-
-
4.
A keni qen ndonjëher I kicur në projekte të kësaj natyre?
30%
70%
-
5.
Si nxënës I shkollës sonë a dotë kishe dëshiruar të na bashkangjitesh në këtë projekt dhe të komunikosh me moshatarët e tu nga Republika e Maqedonisë?

95%

5%

-

6.
Neë këtë projekt shkolla jonë eshtë e partnerizuar me shkollën fillore “Vuk Karaxhic” dhe “Naim Frashëri nga Kumanova a arsietoni kët bashkpunim?
90%
10%
-


7.
A jeni në dijeni se ky projekt përpos finansimeve nga B.Zh. A dhe CPCA, ka nevoj edhe për ndima tjer të natyrave të ndrishme?
53 %
37%
10%
8.
Adotë kishit ndimuar në forma të ndrishme që ky projekt të kryhet me suksesë?
85%
15%
-
9.
A mendoni se biznizmenët lokal rrethi ku gjendet shkolla mund ta ndimojnë këtë projekt?
55%
5%
40%
U anketuan gjiths.

47. nxënësAnketë për arsimtarët mbi fazën e hulumtimit

Anketë për Arsimtarët e sh. F. “Naim Frashëri “- Tetovë mbi projektin :
Rrjeti Shkollor për Zhvillim multieytnik

Nmr.
Pyetjet
a)
b)
c)
1.
Sa vite punoni në profesionin arsimtar?
1-5 vjt.
28%
6-10 vje.
7%
10 –e ma tepër
64%
2.
A vjen në shprehje liria dhe e drejta e nxënësve në procesin edukativo mësimorë në shkollën tonë?
Po
57%
Pjesërisht
42%
Jo
1%
3.
A mendoni se kontriboni në sasi të duhur në përmirsimin e kushteve të përgjithshme në shkoll dhe në projektet e kësaj natyre?
PO
55%
Pjesërisht
45%
-
4.
A tregojn nxënësit interesim për tejkalimin e problemeve eventuale në shkollë tuaj?
Po
21%
Pjesërisht
71%
JO
7%
5.
A keni mar pjes me nxënësit e juaj në ndonji projek të deri tashëm në shkollën ë juaj?
Po
64%
Pjesërisht
6%
JO
30%
6.
Në qoftë se u jepat mundësia, a dotë ishit angazhuar në projekte të kësaj natyre?
Po
93%
Pjesërisht
-
JO
7%
7.
A jeni në dijeni se në shkollën tonë zhvillohet projekti: Rrjeti shkollorë për zhvillim? Multikulturorë?
PO
57%
Pjesërisht35%
JO
7%
8.
Ku e shihni ndimën konkrete në zhvilimin dhe përparimin e projekteve në shkollën e juaj?
Në ndimën profesionale: 42%
Në përparimin e komunikimit të përgjithshëm 14%
Në të dyja rastet:

42%
9.
Sipas mendimit tuaj në projekte të ngjashme duhat të angazhohen nxënësit ?
Nxësnit e shkëlqyeshëm:0%
Tëgjith të interesuarit: 78%
Të dyja rastet:
21%
10.
Propozoni disa mënyra si mundet të arihen suksese ma të mira:
1.Me angazhim permanent dhe ma të guximshm me ballafaqimin e problemeve.
2.Angazhim dhe nxitje e nxënësve në projekte të natyrës shkencore.
3.Shfrytzimi malsimal I teknologjis Inforemative.
4.Njohja e të drejtave të ndërsjellta të Nxënësve dhe arsimtarve.
5 Organizimi I seminareve per perparimin e mësim dhënjes me metoda bashkëkohore.

Jan anketuar 17 prind.
Punëtoria

Punëtoria nr. ­­­­__2____ dhe numri i pjesëmarrësve
Data dhe vendi i mbajtjes

Emri i projektit: Përparimi I komunikimit me sport,muzik, tradit,dhe art

Udhëheqës/it e puntoriv
08.12.2005
Qëllimet e puntorisë
Hyrje në fazën e hullmtimitdhe nxitje e nxënsive për hulumtim,rëndësia e hulumtimeve në tërsi.
Futja dhe pregatitja e nxënësve mbi fazën e hulumtimit.
Aktivitetet e realizuara (Pjesa hyrëse, themelore dhe përfundimtare)
-Përcaktimi I aspekteve të hulumtimit
-zgjedhje e problemit me një loj problematike për nxitje të interesimit “Kush e hëngri princeshën Agimesha
- konkludim se angazhimi I të gjithve e zgjodhi problemin.
Rezultatet e arritura
-Entuziazm I madh me ide te të ndryshme
-Interesimi jashtzakonshëm per temën
-aspektet e hulumtimit te janë sa ma gjithpërfshirëse


Barierat dhe si janë tejkaluar
- dilemat e ndryshme dhe dëshira për dominim në ide
- problami I o0res se shtatë te nxënsit
Komente për punëtorinë dhe propozime të shkurtëra
- bafasim I ideve të shumta dhe analizës së thukt të aspekteve nga ana e nxënësve.Formë për raport nga puntoritë
Punëtoria nr. ­­­­___3___ dhe numri i pjesëmarrësve
Data dhe vendi i mbajtjes
14.12.2005
Emri i projektit: Përparimi I komunikimit me sport,muzik,tradit,art
Udhëheqës/it e puntorive
Izedin Murata Xhelal Alili
Qëllimet e puntorisë
- Përpilimi I planit të hulumtimit : dinamika,ndarja e detyrave dhe roleve,pun në time me probleme të improvizuara “kataklizmike”

Aktivitetet e realizuara (Pjesa hyrëse, themelore dhe përfundimtare)
_Përpilimi I planit të hulumtimit:ëka dotë hulumtomë-qëndrime dhe propozime;informat mbi aspektet jasht rethit tonëdhe si është më gjërë ëka jan mendimet e nxenësve,dhe sië dotë kishin dëshiruartë bajnë.
-Teknikat e hulumtimit:pyetësorë,intervjua,internet,dhe forma të tjera të hulumtimit.
- Target grupet sipas rethev duke filluar nga ma I ngushti ederi tek ma gjëri: 1prindët,arsimtarët,nxënësit.2.ish nxënësit intelektualët njerzit e rëndomtë,autoritet lokale si dhe intervista me njerës me përgjegjësiqë kan lidhje dhe jan të lidhur direkt me shkollën “Naim frasheri”
- - hulmtimi dotë kryhet nga vetë nxënësit.
Rezultatet e arritura
- nxënësit ishin shum të vetëdishëm se kund mundet të marin informata relevante.
- Përkushtim I jashtzakonshëm në relevancën dhe venjen e relacioneve të mira më target grupet e hulumtimit.Barierat dhe si janë tejkaluar
- Preokupimi se si mund të kalohen sfidat eventuale të vetëdishëm se situata esht pak e ndijshme kur jan në pytje mardhanjety ndëernacionale
Komente për punëtorinë dhe propozime të shkurtëra
Formë për raport nga puntoritë
Punëtoria nr. ­­­­__4.____ dhe numri i pjesëmarrësve
Data dhe vendi i mbajtjes
19.12.2005
Emri i projektit: Përparimi I komunikimit sport,tradit,muzik,art
Udhëheqës/it e puntorive
Izedin Murata Jeta Sabriu
Qëllimet e puntorisë
Orientimi I nxënësve dhe njekosisht pun mbi zotnimim e metodave të hulumtimit.

Aktivitetet e realizuara (Pjesa hyrëse, themelore dhe përfundimtare)
-Shqyrtimi I teknikës neprmjet pyetësoreve
-diskutim mbirëndësin dhe vetit e pytrësores
-burimet dhe format e pareashtrimit të pyetjev dhe kush mundet që tëna ndimoj.
Rezultatet e arritura
-takimi sipas nxënësve paraqt shum kënaqsi por edhe shum obligim pasi që është shum më rëndsai që pytjet sipas tyre tija arin qëllimit.

Barierat dhe si janë tejkaluar
Problem paraqite ndarja e nxënësve në grupe pasi që të gjith mëndonin se ma së miri dot jet që të ndahen në grupe dhe ti ndajn target grupet dhe ne vepruam ashtu sië dëshironin ata por pastej I ndruam rtolet.


Komente për punëtorinë dhe propozime të shkurtëra
Puntoria kish rëndëëi pasi nxënsit kaluan nëpër at problem.
-preokupimimi I tyre per punën e ma tutjeshme në teren.


Formë për raport nga puntoritë
Punëtoria nr. ­­­­___5.___ dhe numri i pjesëmarrësve
Data dhe vendi i mbajtjes
23.12.2005
Emri i Projektit:Përparimi I komunikimit me sport,muzik,tradit,art
Udhëheqës/it e puntorive
Izedin Murata Jeta Sabriu
Qëllimet e puntorisë
-Motivim I nxënësve me punën në teren.
-Paraprakisht që ata të krijojn opinion për punën në teren.
- puntori me karakter problematik “luft e mundshme në mesë dy planeteve dhe qasja e tyre per zgjedhje.
Aktivitetet e realizuara (Pjesa hyrëse, themelore dhe përfundimtare)
- ndarja e punës në tërën sipas grupeve që kan përpiluar pyetjet.
- Paralajmrimet mbi intervistat dhe pregaditja e informatave paraprge për personat që dotë intevistohen.
- Pëerkrahja ligjistike dhe e problemeve të mundshme në teren dhe lipja e ndimës eventuale.
Rezultatet e arritura
Nxënësit ishin shum aktiv.dhe të logjikshëm mbi aktivitëtin që pason dhe gjetjen e formave sa na të mira që të jet e mundur.

Barierat dhe si janë tejkaluar
Nxënsit nëpërmes evaloimit se a jan të lumtur që dotë bëjn hulumtimin me anë të smajlingit u deklaruan pjesërish optimist.
Komente për punëtorinë dhe propozime të shkurtëra
Të jemi në kontakt permanent mbi aktivitetet e grupeve në teren si dhe ndima reciproke që mund të paraqitet eventualisht.

Punëtoria nr. ­­­­___6..___ dhe numri i pjesëmarrësve
Data dhe vendi i mbajtjes
26.12.2005
Emri I projektit:Përpa.Komunikimit me sport,muzik,tradit,art
Udhëheqës/it e puntorive
Izedin Murata Jeta Sabriu Jashar Veliu
Qëllimet e puntorisë
Shqyrtimi I punëssë aritur: paraqitja e raporteve nga ana e nxënsive ,barijerat, problemet,dhe momenteve të tjera karakteristike.

- Aktivitetet e realizuara
- -shqyrtimi I aktiviteteve të kryera,dhe sublimimi I pershtipjeve të tyrë.
- Diskutim reth sukseseve dhe mos sukseseve.
- Përcaktimi I barierave me të cilat jan tejkaluar.
- Këmbim idesh se aka mundet të jet ma mirë .
- Tejkalimi I moskuptimeve eventuale që dotë kishin mundur të ndodhin eventualisht.
Rezultatet e arritura
-Vet optimizmi dhe kënaqsia e jashtzakonshme e përgjegjeve që I kan prituir nxansit nga nji shikim preleminar flet vet per aritjet që kan nddhur.

Barierat dhe si janë tejkaluar
Largimi dhe mos lejimi I nxënësve që anketën ta realizoj nëpër klaa të ndryshme në orën e klasës nga disa Arsimtarë.

Komente për punëtorinë dhe propozime të shkurtër
Preferencat e nxënësve shkojn në atë aspekt që të behet edhe nji intervju me nji numer të nxënësve mbi lëmit e përcaktuara të kounikimit.
Formë për raport nga puntoritë
Punëtoria nr. ­­­­___7___ dhe numri i pjesëmarrësve
Data dhe vendi i mbajtjes
27.12.2005
Emri i Projektit:Përp.Ikomunikimit me sport,muzik,tradit,art
Udhëheqës/it e puntorive
Izedin Murata
Qëllimet e puntorisë
-Përpilimi I pytësoreve mbi Komunikimin specifik në Sport,Art,Doke dhe zakone,kultueë.
-bazhdarimi dhe trget grupet që dotë intervistohen për këtë temë.
Aktivitetet e realizuara (Pjesa hyrëse, themelore dhe përfundimtare)
-Perpilimi I pyetësoreve
-Ndarja e nën ekipeve që dotë intervistojn
-Pyetësore specifike mbi vullnetin e vet prindërve që jan të kycur në projekt.

Rezultatet e arritura
Vet kureshtja e nxënësve që në hollësi të hulumton eshtë e aritur e majftueshme që ska koment mbi seriozitetin e tyre .
Barierat dhe si janë tejkaluar
Koha dhe hapsira a thua se dotemjaftojn që të realizohet edhe kjo intervis
U tejkalua me gatshmërin e të gjith nxënësve të tejkalohet.

Komente për punëtorinë dhe propozime të shkurtëra
Nxënësit fituan eksperiencë dhe qasje valide se nji gja duhet të vërtetohet miorë dhe pastaj të sillen konkludime relevante.Formë për raport nga puntoritë

Punëtoria nr. ­­­­___8___ dhe numri i pjesëmarrësve
Data dhe vendi i mbajtjes
29.12.2005
Emri i Projektit Përp. komunikimit me sport,muzik,tradit,art
Udhëheqës/it e puntorive
Izedin Murati
Qëllimet e puntorisë
-Përpilimi I pytësoreve mbi Komunikimin specifik në Sport,Art,Doke dhe zakone,kultueë.
-bazhdarimi dhe trget grupet që dotë intervistohen për këtë temë.
Aktivitetet e realizuara (Pjesa hyrëse, themelore dhe përfundimtare)
-Perpilimi I pyetësoreve
-Ndarja e nën ekipeve që dotë intervistojn
-Pyetësore specifike mbi vullnetin e vet prindërve që jan të kycur në projekt.

Rezultatet e arritura
Vet kureshtja e nxënësve që në hollësi të hulumton eshtë e aritur e majftueshme që ska koment mbi seriozitetin e tyre .
Barierat dhe si janë tejkaluar
Koha dhe hapsira a thua se dotemjaftojn që të realizohet edhe kjo intervis
U tejkalua me gatshmërin e të gjith nxënësve të tejkalohet.

Komente për punëtorinë dhe propozime të shkurtëra
Nxënësit fituan eksperiencë dhe qasje valide se nji gja duhet të vërtetohet miorë dhe pastaj të sillen konkludime relevante.


Formë për raport nga puntoritë

Punëtoria nr. ­­­­__9___ dhe numri i pjesëmarrësve
Data dhe vendi i mbajtjes
11.01. 2006
Emri i Projektit Përp. Ikomunikiit me sport,muzik,trad. Dh art
Udhëheqës/it e puntorive
Izedin Murati
Qëllimet e puntorisë
Mbledhje me nxënësit dhe me timin e arsimtarve dhe me arsimtarë tjerë të interesuar që dëshirojn të japin kontribut në përpunimin rezultateve,me rezime të gjith procesit të deritanishëm të hulumtimit.
Aktivitetet e realizuara (Pjesa hyrëse, themelore dhe përfundimtare)
-Shqyrtimi I rezultateve të anketavenga të gjitha target grupet.
-shqyrtimii intervistave të realizuara.
-diskutim mbi sukseset dhe mosukseset e hulumtimit.
-sqarimi I barierave dhe tejkalimi I tyrre.
-nxitje e nxënsve me lëvdata për punën e kryer.
Rezultatet e arritura
Nxënësit ishin tajet aktiv mbi këmbimin e idevedhe tejkalimin e problemeve.
-suksesi I aktiviteteve pershkohet me mjaft kohezion dhe me bashkpunim impresiv.
Barierat dhe si janë tejkaluar
Qasja e e pengesave dhe e shantazheve ngaana e arsimtarve se kjo sësht punë e nivelit tuaj ”I tejkalon nivelin e aftesive të juaja”
Komente për punëtorinë dhe propozime të shkurtëra
Krijimi I ekipeve të përpunimit të rezultatevedhe mënyra e përpunimit.
Formë për raport nga puntoritë
Punëtoria nr. ­­­­__10____ dhe numri i pjesëmarrësve
Data dhe vendi i mbajtjes
17.01.2005
Emri i Projektit:Përp.Ikomunikimit me sport,muzik,tradit dhe kultur
Udhëheqës/it e puntorive
Izedin Murati
Qëllimet e puntorisë
Udhzime nxënësve mbi përpunimin e rezultateve,të të dhanave,intrvistavedhe sistemimi I të gjitha materialeve.
Aktivitetet e realizuara (Pjesa hyrëse, themelore dhe përfundimtare)
-Shpërndarja e matrialit nga anketat,
-sumimi I rezultateve dhe nxjerja e përqindjeve
-pregatitja e tabelave.
-dizajnimi I intervistave për prezentim.
-indikatorët e mundshëm për prezentimin.
Rezultatet e arritura
Bashkpunim fasionant,koperativitet,respekt,qasje tejt serijoze.
Barierat dhe si janë tejkaluar
Koha e pa mjaftueshme dhe hapsira e punës jo e mjaftueshme, nxënsit u detiruan dy herë të ndrojnë mësojtoret.
Komente për punëtorinë dhe propozime të shkurtëra
Bisedë reth organizimit the mënirës së prezentimit me kembim eksperiencash dhe zbatim te teknikes se prezentimit nga projekti Aritje publike.Formë për raport nga puntoritë
Punëtoria nr. ­­­­__12.____ dhe numri i pjesëmarrësve
Data dhe vendi i mbajtjes
21.01.2006
EmriProjektPërparimi.Ikomunikimit me sport, muzik,tradit, kultur
Udhëheqës/it e puntorive
Izedin Murati
Qëllimet e puntorisë
Udhzimi dhe mënyra e prezentimit.
Parashikimi dhe ndarja e aktiviteteve.
Impenjimi I mënyrës së prezentimit për vizualitet dhe bindshmëri te pjesëmarsve në puntori.
Aktivitetet e realizuara (Pjesa hyrëse, themelore dhe përfundimtare)

Rezultatet e arritura
Nxënësit ishin të përshkuar nga një dëshir e madhe gjat gjith punës,kreativitet I jashtzakonshëm, cdo poster te pershkruhet dhe të dekorohet me fragmente dhe momente sipas permbajtjes se tij.etj.
Barierat dhe si janë tejkaluar
No koment!

Komente per puntorinë dhe propozime të shkurtura.
Të ritet angazhimi I disa arsimtarve si dhe qasje ma serioze nga të gjith kordinatorët.

RAPORT MBI FAZËN E HULUMTIMIT

R A P O R T
MBI FAZËN E HULUMTIMIT

Mbi fazën e hulumtimit, timi I arsimtarve, ka realizuar gjat mujave dhjetorë, janar, shkurt, tre takime me karakter pune me pjesmarje të pjesërishm të antarve të timit ku për ëdo mbledhje kan qenë nga tre antar të timit .
_ Me nxënësit jan realizuar mbi 13. puntori me karakter et fazes se hulumtimit.
3. Puntori mbi fazën e hulumtimit.
1. Puntori mbi selektimin e temës në kuadër të kornizës së përgjithshme, Komunikimi
Prezenca e nxënësve 35, nga klasët e VI,VII,VIII.nga shkolla “Naim frashëri”
Dita e realizimit: 15.11.2005,
Temat e propozuara: 1. Sporti si form e komunikimit kundër porotëve bashkëkohor.
2. Komunikim I ndërsjellt me sport, tradit,kultur,dhe muzkë
3. Kumunikimi neprmes zanateve të vjetra, dhe artizanateve.

2.Puntori Selektimi I temës së përbashët me shkollën partner
- Prezent ishin 32. Nxënës,të kl VI1.Komunikim I përparuar për ardhmëri sa ma të mirënë të ardhmen.
2.Me përmirsimin e komunikimit në mes nxënësve të nacionaliteteve të ndrishme ma pak konflikte dhe zënka mes tyre.
3.Komunikimi në mes nacionaliteteve të ndrishme për jet dhe ardhmëri ma të mirë.
4.Të përparojm komunikimin e përbashkët që të ndihemi ma të lumtur me punë të përbashkëta,sport muzikë literaturë dhe shoqrime.

Në fund pasi kishim shum pika të përbashkta dhe me koncenzus të plotë nga nxënsit dhe me bashkpunim me shkollën partner ja aritëm qëllimit që të këmi temë të përbashkët në të cilën dotë punojmë:

Tema e përbashkët

Tema e perbashkët:Përparimi I komunikimit nëpërmes sportit,muzikës,dokeve zakoneve,dhe artit

1. Puntori mbi pregatitjet dhe realizimin e hulumtimit.
Prezent në puntori ishin 30. Nxënës të kl që jan në projkt të përmendura në fillim nga shkolla “ Naim Frasheri”.
Data e realizimit të puntorive14;19;23;26;27;-12-2005, me temat sic vijojnë:
Cësht komunikimi?
Si komunikojm dhe a ashtë e mjaftueshme?
Si mendojm dhe preferojm të komunikojmë në të ardhmen?
Cfar pëlqejm dhe nuk pelqejmë në komunikimin momental?
ëfar dëshirojm të ndrishojm edhe përparojm në të ardhmen?

Me fillimin e fazës së hulumtimit nxënsit ,përcaktuan target grupet se cilët mendojn ti hulumtojnë. Duke filluar prej rethit ma të ngushtë dhe duke kaluar në bashkësin lokale dhe në parin e komunës dhe intelektualt dhe ish nxënësit.
Pasi I caktuan target grupet nxënësit I ndamë sipas stinëve të vitit në katër grupe dhe përpiluan pyetje për rethin e parë si: Arsimtarët: Prindërit: Nxënësit. Dhe Ish nxënësit.
Mënyra e anketës të jet sa ma përfshirësë dhe të jape njohuri sa ma të mëdha për temën që hulumtojmë. dhe nxënsit morën përsipër të dilet në teren.
Një grup nxënësh nga kl. VII dhe të VIII –ta sipas afiniteteve dhe dëshirave të tyre u përcaktuan të bëjnë intervista me parin e kumunës dhe drejtorin, si dhe intevista me nxënës sipas dëshirës mbi temën tonë të përbashkët , por në vëcanti per të katër parametrat si sporti,muzika,doket,arti.

Hulumtimiet në teren u realizuan gjat11.01- 05.02.2006. të ndiqet permanent dhe komunikim permanent në mes nxënësve dhe arsimtarve të timit.

Përpunimi I rezultateve : 06.02.-09.02.2006. nëpër mes tabelave dhe përqindjeve relevante të shprehura sipas anketave dhe intervistave, si dhe printimi, dhe sistemimi I intervistave si dhe regullimi I postervë dhe formave tjera të komentimit të posterve ndarja e detyrave gjat prezentimit .
Me 11. 02. 2006, kontrollimi I formës finale të prezentimit dhe pregaditja e materialeve me dekorim dhe mbajtje e provës gjenerale mbi prezenrtimin.
Takim me timin e arsimtarve dhe marjave e detyrave konkrete të ditës së prezentimit, si hapsira ku dotë bëhet prezentimi,misafirët pritja dhe trajtimi,kush dotë thir,përfaqsuesit e instuticioneve, medijave, drejtoret dhe nisafiret si supervizoret, preindërit etj.
Detyrat konkrete të nxënësve : nga dy nxënës dotë prezentojn nga një poster sipas shortit , nxënësit që kan kryer intervistat doti lexojnë dhe prezentojnë, intervistat mbi temat e perbashkëta doti paraqes nxënsa ma e merituar që nuk ka munguar në as një puntori dhe ka dhan kontribut të jashtzakonshem në përpunimin e rezultateve Xhejlane Uzairi, kurse konfeenciere dhe drejtuese e prezentimit dotë jetë udhëheqsa e grupit të interneti Behije Rexhepi ,
Dhe prezentimi I partner shkollës nga Kumanova dota bëjnë nxënsit misafir nga Kumanova.
Prezentimi I fazes dotë bëhet me 13.02.2006 në ora 12.00 në Zyrën e arsimtarëve.
_ Komunikimi nëpërmjet teknologjisë informative : Perdorimi I internetit, bllogut, skayp.,
eshte formuar tim I nxënësve, që dotë jenë në komunikim sa ma të shprehur me të gjitha shkollat që jan në projkt ,dhe me faktorët mbykqirës të projektit, njëkosisht është rishikuar edhe qasja e arsimtarve në përdorimin e teknologjis së përdorimit të internetit në mas sa ma të madhe, mbi komunikimin dhe këmbimin e mendimeve dhe eksperiencave të tyre mbi punën në projekt.

Me 06.02. eshte organizuar një seminar nga përfaqsuesit e CPCA, mbi organizimin e karnevalit nëpërmjet internetit me shkolla nga Danimarka dhe Argjentina, në kabinetin e informatikës .
Karnevali u realizua me, 08. dhe 09.02.2006 . me shtet e lartpërmendura dhe shkollat në rrjetin shkollor për përparimin e kounikimit.ku nxënsit kan vendosur kontakte me moshataret dhe mësuësit nga shtëtt e lartpërmendura dhe kontaktet vazhdojn edhe më tutje.

Në sferën e komunikimit kemi patur probleme të theksuar per arsye se në timin e arsimtarve nuk kemi patur përkrahjen e arsimtarit të informatikes, por me mund të jashtzakonshëm me ndimën e nxënësve dhe ish nxënësve jemi munduar ta tejkalojm këtë zbrastirë.
Nga kjo mëngësi që e ka përshkur projektin dotë debatoj timi I arsimtarve dhe dotë sjell konkluzjone se si ma tutje dotë vijoj projekti, veëanarisht në fazën e aksionit të kemi qasje adekuate dhe kualitative në dizajnimin e Bllogspotit dhe të materialeve në internet.

Buxheti që eshtë harxhuar deri më tani:
Kemi pranuar 29000 denar në faktur të libraris Rotring, jan harxhuar:
12000.den për materiale si letra fllomastera ,toner fasiklla, etj
12000. Den eshtë blerë aparat digital për fotografim.
1000 denr jan blerë materiale për prezentim
1500. denar jan harxhuar për pije cips ,smoki rumce.
2000 . harxhime mbi vizitat e seminareve dy prej tyre në Kumanovë
500 denar kan ngelur në Rotring.

Vërejtje: fazët e kaluara I ka përshkur një mos angazhim I të gjith arsimtarve të timit , dobsit evidentohen në kordinimin e informimit dhe pregaditjen e materialeve, pershtipje e përgjithshme është se bara ka rënë në individ dhe jo në tër timin e arsimtarve.
Nxënsit e kan kryer punën në mënyrë të shklqyeshme dhe vet puna e tyre na obligon që të organizohemi dhe ta kurorzojm Projektin me sukses.

15.02.2006 Kordinator
sh.f “Naim Frashëri Izedin Murati

e premte, dhjetor 23, 2005

Shkolla fillore "Naim Frashëri"


Shkolla fillore "Naim Frasheri"